Struktur Omongan Dina Biantara Teh Ngawengku

Struktur Omongan Dina Biantara Teh Ngawengku

naon anu di amatkeun Dina Biantara teh​

Daftar Isi

1. naon anu di amatkeun Dina Biantara teh​


Topik anu di sampaikeun sareng sorot soca ka audiens


2. 1. biantara teh nyaeta?2. Dina biantara Aya sabaraha teknik?3. naskah biantara umumna ngawengku....bagian?4. Aya sabaraha susunan anu kudu dititenan Dina naskah biantara?5. omongan kasar Matak nyentung Kana ati disebut Oge?6. ngomong lamun akur kadengew sorangan disebut Oge?7. biantara bait make naskah tapi Ngan saukur garis badagna hungkul disebut Oge biantara teknik?tolong di jawab butuh banget​


Jawaban:

ini disuruh mengartikan apa?


3. Struktur omongan dina biantara teh ngawengku !


Jawaban:

Bubuka

→ salam bubuka :

"Assalamualaikum Wr Wb"

→ Mukadimah :

Sanduk sanduk kanu maha kawasa, Nabi Muhammad saw

Ucapan pangwilujeng, nepikeun penghormat

Eusi

Panutup

→ Kacindekan

→ Sanduk sanduk neda dihapunten

→ Dalam panutup

Penjelasan:

#Maafkalosalah Jadikanjawabanterbaik ya SEMOGA MEMBANTU ANDA JANGAN lupa kasih likenya

4. 1.biantara dina bahasa sunda umumna ngawengku sabaraha bagean


-bubuka
-eusi
-panutupTilu nyaeta = Bubuka, eusi, jeung panutup.

5. Biantara teh biasana ditepikeun Dina acara​


Jawaban:

Resmi.Contona dina PHBN(Peringatan Hari Besar Nasional


6. struktur omongan Dina biantara teh nngawengku?


Jawaban:

Bubuka

→ salam bubuka :

"Assalamualaikum Wr Wb"

→ Mukadimah :

Sanduk sanduk kanu maha kawasa, Nabi Muhammad saw

Ucapan pangwilujeng, nepikeun penghormat

EusiPanutup

→ Kacindekan

→ Sanduk sanduk neda dihapunten

→ Dalam panutup


7. Dina panutup biantara teh kudu aya​


Jawaban:

ini soalnya mana ya kak


8. 4.Biantara .........................nyaéta biantara anu dina nepikeunanamaké naskah, tapi ngan saukur gurat badagna atawa mangrupa rangkay omongan wungkul.5. Nu dimaksud bagian pangbagéa dina naskah biantara nyaéta6. Naskah biantara ngawengku7. Salian ti lemes, susunan basa dina naskah biantara kudu ....8. Dina nepikeun biantara sikep urang kudu ....10. Istilah pikeun omongan nu semu agem nyaéta ..(Bukan di translate)​


4. Biantara Anu Resmi

5. Paragraf Atawa Isi

6.

7.

8. Percaya Diri

9.

#MAAFKLOSALAH


9. 1. biantara teh nyaeta?2. Dina biantara Aya sabaraha teknik?3. naskah biantara umumna ngawengku....bagian?4. Aya sabaraha susunan anu kudu dititenan Dina naskah biantara?5. omongan kasar Matak nyentung Kana ati disebut Oge?6. ngomong lamun akur kadengew sorangan disebut Oge?7. biantara bait make naskah tapi Ngan saukur garis badagna hungkul disebut Oge biantara teknik?tolong ya lagi butuh jawaban


Jawaban: Translate dulu ke b indo dong biar gw bisa jawbnya,gw ga ngerti sunda soalnya

Penjelasan:


10. Nu kmha Sora Alus Dina Biantara teh


Kudu bedas Sangkan kadenge ku balarea anu Aya didinya sarta bentes deuih Dina ngedalkeun kekecapna


11. dina bagian panutup biantara biasana ngawengku​


Jawaban:

sanduk-sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa teu merenah

Penjelasan:

maap klo salah☺

Jawaban:

Sanduk-sanduk busu sakola cacarita aya kekecilan abu salah atawa teu merenah


12. lamun nilik kana adengan atawa strukturna naskah biantara teh biasanya ngawengku tilu bagean penting?​


Bagian-bagian biantara nyaeta salam bubuka, pangbagea, bubuka, eusi, panutup, jeung salam panutup. Sedengkeun unsur-unsur nu aya dina hiji biantara nyaeta anu nepikeun biantara, bahan atawa materi biantara, anu ngaregepkeun biantara, jeung tema biantara. Aya dua rupa biantara, nyaeta biantara resmi jeung biantara teu resmi.

Biantara nyaeta nepikeun caritaan atawa kedalan di hareupeun jalma loba anu naskahna disusun sacara merenah tur rapih. Komunikasi nu aya dina biantara nyaeta saarah atawa disebut oge monologis. Biantara direspon ku anu ngaregepkeun biantara ngan ku unggeuk, godeg, seuri atawa keprok.


13. naskah biantara teh ngawengku naon wae?​


Jawaban:

salam bubukapangbagea(salam sambutan)paragrap bubukaparagrap isiparagrap panutupsalam panutup


14. Pamapag dina acara naon biantara di luhur teh


Jawaban:

gak adaaaa soal maaff ya


15. Kumaha biasana Dina nempikeun Biantara teh?​


Jawaban:

soal ya ngasal ya

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

k****l

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


16. 1. Basa biantara saenyana kaasup ragam basa2. Perluna dijieun konsép dina biantara sangkan3. Tujuan biantara nyaets4. Biantara___________nyaeta biantara anu dina nepikeunanamake naskah,tapi ngan saukur gurat badagna atawa mangrupa rangkay omongan wungkul.5. Nu dimaksud bagian pangbagéa dina naskah biantara nyaéta6. Naskah biantara ngawengku7. Salian ti lemes susunan dina naskah biantara kudu8. Dina nepikeun biantara sikep urang kudu9. Galantang hartina10. istilah pikeun omongan nu semu agem nyaeta​


Jawaban:

1.sunda

2.sangkan jelas naon tujuanna eta biantara teg

3.merenyaho info info penting


17. Bahasa Sunda4.Biantara .........................nyaéta biantara anu dina nepikeunanamaké naskah, tapi ngan saukur gurat badagna atawa mangrupa rangkay omongan wungkul.5. Nu dimaksud bagian pangbagéa dina naskah biantara nyaéta6. Naskah biantara ngawengku7. Salian ti lemes, susunan basa dina naskah biantara kudu ....8. Dina nepikeun biantara sikep urang kudu ....10. Istilah pikeun omongan nu semu agem nyaéta ..​


Jawaban:

4. Bicara .........................

adalah pidato yang di sampaikan

menggunakan script, tetapi hanya margin yang besar atau rangkaian pembicaraan saja.

5. Bagian paling menyenangkan dari naskah pidato adalah

6. Termasuk skrip pidato

7. Selain kefasihan, kumpulan bahasa dalam naskah pidato harus ....

8. Dalam menyampaikan pidato sikap kita harus ....

10. Istilah untuk pembicaraan besar adalah ..

Penjelasan:

*semoga membantu*


18. kudu kumaha eusi pedaran dina biantara teh?


1. kudu kaharti jeung jelas
2. kudu ngandung harti
3. kudu bisa ngabangun motivasi

19. pamapag dina acara biantara di luhur teh?​


Penjelasan:

salam bubuka :

"Assalamualaikum Wr Wb"

mukadimah

Sanduk sanduk kanu maha kawasa, Nabi Muhammad SAW

Ucapan pangwilujeng, nepikeun panghormat


20. naskah biantara teh ngawengku naon wae​


Jawaban:

-SALAM

-MUJI SYUKUR,SHOLAWAT

-PENGHATURAN/PENGHORMAT EUSI,NGAENGKU:

-KASANG TUKAN

-MAKSUD (NGANUHUNKEUN,MENTA DIHAMPURA,PANGHAREUPAN)

PANUTUP;NGAWENGKU

-KACINDEKAN

-SANDUK-SANDUK PAPALAKU

-SALAM PANUTUP

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTUU..


Kategori bahasa_lain