Naon Tujuan Umumna Pangarang Nyieun Naskah Drama

Naon Tujuan Umumna Pangarang Nyieun Naskah Drama

naon tujuan umumna nyieun naskah drama​

1. naon tujuan umumna nyieun naskah drama​


Jawaban:

ameh pemaina nyaho maaf kalo salah

Jawaban:

keur ngapalkeun naskah na

Penjelasan:

maaf mun salah


2. Kalimah naon wae umumna nu digunakeun dina drama! ​


Jawaban:

kalimat apa pun umumnya digunakan dalam derama

Penjelasan:

maaf kalau salah,itu yang aku tau dan terima kasih

NAON INI MAH GA ADA SOAL?


3. Naon tujuan umumna pangarang nyieun naskah drama?


ngarah anu meran keun tokoh eta teurang mna nu kedah di omongkeun ku eta

tanpi ngabntosan,hapunten lamun leupat

4. Naon anu di maksud naskah drama teh?


Jawaban:

Naskah drama adalah barang cetak atau naskah tertulis yang berbentuk dialog, menggambarkan watak seseorang dalam kehidupan, memiliki kesatuan dan berfungsi sebagai naskah sastra (untuk dibaca) maupun sebagai naskah untuk dipentaskan

Penjelasan:

Semoga membantu


5. naon bedana naskah drama jeung novel


Naskah Drama itu sebuah pentas yg di tampilkan. sedangkan novel itu sebuah tulisan yg di tulis oleh seseorang yang dapat ditulis sesuai keadaan yg dialami.naskah drama nyaeta karya seni anu dipentaskan guna nenghibur
novel nyaeta karya tulis nu guna na pembaca henteu bosan

6. naon tujuan umumna pangarang nyieun naskah drama


Ambeh tokoh nu ngaragakeun drama hapal naon nu kudu di tampilkeun

7. naon sasaruaan naskah drama jeung novel​


Jawaban:

naskah drama nyaeta karya seni anu dipentaskan guna nenghibur

naskah drama nyaeta karya seni anu dipentaskan guna nenghiburnovel nyaeta karya tulis nu guna na pembaca henteu bosan


8. naon bedana antara naskah drama jeng carpon atawa novel


kalau naslah drama hanya berisi dialog serta alur tidak keseluruhan yg nantinya harus diperankan dan di presentasikan, sedangakan bedana novel adalah bentuk dialog yg telah ada keseluruhan bercampur alur cerita, kejadian dan keseluruhan cerita yg sudah di jadikan buku

9. Pangarang naskah drama “Sirung Pajajaran” nya éta..​


Jawaban:

Yoseph Iskandar

Penjelasan:

semoga membantu


10. Naon tujuan karuhun urang nyieun pakeman basa?​


Jawaban:

tujuanana nyaeta salaku pepeling sangkan seuweu-siwi (generasi sunda kiwari) bisa maca jeung maham kana tanda tanda parobahan jaman.

Penjelasan:

semoga membantu:)


11. naon saruana antara naskah drama jeung cerpen atawa novel?


sama² memiliki dialog

12. naon bedana antara naskah drama jeung carita pondok


pami naskah drama mah aya dialogna antar pemeran teh nu ditandaan ku tanda titik dua jeung tanda kutip di unggal omonganana lamun carita pondok mah biasana loba nyaritakeun tina hiji sudut pandang jeung lamun aya obrolan teu jiga naskah drama. punten pami lepat

13. Naskah drama ditulis keur kaperluan naon?​


Naskah drama ditulis keur nerangkeun alur carita jeung dialog antara tokoh-tokoh carita.

Penjelasan:

Drama merupakan jenis karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan tujuan untuk ditampilkan pada sebuah pertunjukkan yang diperankan oleh seorang atau beberapa aktor.

Sedangkan Naskah drama merupakan sebuah teks tertulis yang berisi alur cerita yang digambarkan dengan menggunakan dialog antar tokoh. Pada naskah drama memiliki unsur tema cerita, latar, tokoh dalam cerita, perlengkapan dan juga bahasa.

Naskah drama ditulis dengan sedemikian rupa, ditulis secara Padat dan detail dari setiap obrolan yang akan dilakukan, termasuk dengan mobilitas tubuh juga disampaikan lengkap pada sebuah naskah drama. Hal itu dikarenakan agar dialog yang akan ditampilkan saat drama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis cerita.

Pelajari lebih lanjut

Jenis-jenis drama

brainly.co.id/tugas/2626169

#Belajarbersamabrainly


14. Jalma nu ahli dina nyieun buku, komik, naskah drama disebut .... * 5 points A. Panday B. Panjunan C. Kamasan D. Pangarang


Jawaban:

D. Pangarang

Penjelasan:

semoga bermanfaat


15. Pancen 3 hal 82 basa sunda kelas 9 1. Naon anu dimaksud naskah drama teh? 2. Naon tujuan umumna pangarang nyieun naskah drama? 3. Salian ti paguneman, aya naon deui dina naskah drama teh? 4. Katerangan anu aya dina naskah drama teh mangrupa pituduh keur saha? 5. Cik sebutkeun katerangan anu aya dina sempalan naskah "Tanjeur Pajajaran" ?


Jawaban: 1. Tulisan anu eusina mangrupa jalan carita atawa lalakon anu aya dina hiji drama

2. Ambeh tokoh nu ngaragakeun drama hapal naon nu kudu di tampilkeun

3. Aya oge nu disebut palaku, cacandran, prolog, dialog, babak jeng adegan, epilog

4. Mangrupa pituduh keur anu maca naskah

5. Upami anjeun hoyong ngadamel kecap anjeun Kedah nyerat anu alus

Maaf ye klo salah

Penjelasan:


16. naon kagunaan na urang nyieun teks drama?​


Jawaban:

Naskah drama nyaeta tulisan anu eusina mangrupa jalan carita atawa lalakon anu aya dina hiji drama.

Ciri anu paling khas dina nasakah drama nyaeta naskah drama teh ditulis dina wangun paguneman.

Paguneman nyaeta dialog atawa nyarita dua arah, silih tempas, antara dua urang atawa leuwih, sarta ngagunakeun kalimah langsung.

Dina naskah drama aya catetan ngeunaan palaku anu aya dina eta drama anu miboga tujuan pikeun ngajelaskeun hal-hal anu perlu dijelaskeun ngeunaan palaku anu aya dina drama.

Dina drama aya bagian anu disebut babak jeung adegan.

Dina hiji drama bisa aya sababaraha babak jeung dina hiji babak bisa aya sababaraha adegan.


17. nu di maksud dramatisasi nyaeta nyieun naskah drama anu bahana di cokot tina....​


Jawaban:

Carita pondok,sajak,dongeng,novel

Penjelasan:

maaf kalo salah hehe:D


18. Naon anu dimaksud naskah drama teh?


Kategori Soal : Bahasa Sunda - Metakeun Drama
Kelas : IX (3 SMP)
Pembahasan :

Naskah drama nyaeta tulisan anu eusina mangrupa jalan carita atawa lalakon anu aya dina hiji drama. Ciri anu paling khas dina nasakah drama nyaeta naskah drama teh ditulis dina wangun paguneman. Paguneman nyaeta dialog atawa nyarita dua arah, silih tempas, antara dua urang atawa leuwih, sarta ngagunakeun kalimah langsung.

Dina naskah drama aya catetan ngeunaan palaku anu aya dina eta drama anu miboga tujuan pikeun ngajelaskeun hal-hal anu perlu dijelaskeun ngeunaan palaku anu aya dina drama. Dina drama aya bagian anu disebut babak jeung adegan. Dina hiji drama bisa aya sababaraha babak jeung dina hiji babak bisa aya sababaraha adegan.

19. naon tujuan umumna pangarang nyieun naskah drama​


Jawaban:Ngarah anu meran keun tokoh eta teurang mna nu kedah di omongkeun ku eta

tanpi ngabntosan,hapunten lamun leupat.

Penjelasan:

Semoga membantu ^_^

Maaf kalo salah ^_^


20. Naon tujuan nana urang nyieun surat dinas teh


Jawaban:

Buat keterangan Dinas

Jawaban:

pikeun ngirim pesan

Penjelasan:

SEMOGA BERMANFAAT


Kategori b_daerah