Naon Sababna Baheula Mah Mawa Nu Gering Make Jampana

Naon Sababna Baheula Mah Mawa Nu Gering Make Jampana

1. Naon sababna disebut jajampanaan?2. Naon ari jampana téh?3. Naon sababna baheula mah mawa nu gering maké jampana?4. Kaulinan jajampanaan selompokna aya sabaraha urang?5. Naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan?Tolong di bantu ka​.

Daftar Isi

1. 1. Naon sababna disebut jajampanaan?2. Naon ari jampana téh?3. Naon sababna baheula mah mawa nu gering maké jampana?4. Kaulinan jajampanaan selompokna aya sabaraha urang?5. Naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan?Tolong di bantu ka​.


Jawaban:

jajampaan adalah tandu

Penjelasan:

maka jajampaan yaitu tandu

maaf kalo salah


2. 1) Naon sababna disebut jajampanaan?2)naon Ari jampana teh!3) naon sababna baheula mah mawa anu gering make jampana?4)kaulinan jajampanAan sakelompokna Aya sabaraha urang?5)naon gunana nu duaan Dina kaulinan jajampanaan?​


Jawaban:

nanti aku cari dulu di buku Bhs Sunda ya


3. Ditulis dina keretas salembar! 1) naon sababna disebut jajampanaan? 2) naon ari jampana téh? 3) naon sababna baheula mah mawa nu gering maké jampana? 4) kaulinan jajampanaan sakelompokna aya sabaraha urang? naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan?​


Jawaban:

basa apa ini?


4. naon sababna baheula mah mawa anu gering make jampana​


Jawaban:

bahela mah praktis

penjelasan:

maaf w cuman komentar


5. Pikeun ngajawab pananya, hidep ngumpul limaan-limaan. Jawabanana ditulis dina keretas salembar! 1) Naon sababna disebut jajampanaan? 2) Naon ari jampana téh? 3) Naon sababna baheula mah mawa nu gering maké jampana? 4) Kaulinan jajampanaan sakelompokna aya sabaraha urang? 5) Naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan?​.


Jawaban:

untuk menjawab itu ,lima orang berkumpul . jawabannya tertulis di secarik kertas! 1) mengapa di sebut jajampanan ? 2) apa itu jampanan ? 3) apa alasan kenapa dlu saya bisa membawa orng sakit dengan jampanan? 4) berapa banyak orng yang ada dalam permainan kelompok? 5) apa ke gunakan ke dua nya dalam permainan jajampanan?.


6. 1. Jampana jaman baheula gunana nyaétaA. Ngagotong barudakB. Ngagotong nu geuringC. Ngagotong barangD. Ngagotong kai jeung awi2. Jajampanaan asal kecapna nyaéta ... .A. jampanaB. jajampaC. jajampana D. jampanaan3. Naha jampana dipaké ngagotong nu geuring?A. Baheula réa nu geuringB. Baheula réa nu nyieun jampanaC. Baheula can réa tutumpakanD. Baheula tutumpakan réa pisan4. Saharaha urang dina sakelompokna kaulinan jajampanaan téh?A. TiluanC. OpatanC. limaanD. genepan5. Dina kaulinan jajampanaan kelompok nu kumaha nu dianggap meunang téh?A. Nu bareng leumpangnaB. Nu gancang.leumpangnaC. Nu pangheulana nepi kagarisD. Nu terakhir nepi kagaristolong ya dibantu yang bisa bahasa sunda,masih banyak soalnya​


Jawaban:

1. b ngagotong nu gering

2.a

3.c

4.b

5.c


7. 3) Naon sababna baheula mah mawa nu gering maké jampana? SaabPikeun ngajawab pananya, hidep ngumpul limaan-limaan. Jawabananaditulis dina keretas salembar!1) Naon sababna disebut jajampanaan?2) Naon ari jampana téh? kavlinoru berubah4) Kaulinan jajampanaan sakelompokna aya sabaraha urang? 35) Naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan?​


Jawaban:

sakit pakai jampana? Saab

Untuk menjawab pertanyaan itu, kumpulkan lima orang. menjawab

tertulis di selembar kertas!

1) Mengapa disebut jajampanaan?

2) Apa itu jampana? kavlinoru berubah

4) Berapa banyak orang dalam permainan kelompok? 3

5) Apa gunanya keduanya dalam game makan?

Penjelasan:

moga bantu

kalau nggak salah


8. 1.Naon sabana disebut jajampanan? 2.Naon an jampana teh? 3.Naon sababna baheula mah mawa nugering make jampana? 4.Kaulinan jajapanaan sakelompokna aya sabaraha urang 5.Naon gunna nuduaan dina kaulina jajapanaan?


Jawaban:

aya opat urang hampura lamun slh


9. naon sababna pamanggih kolot baheula teu bisa tumerap dina kahirupan kiwari?


sabab jamanna tos benten

10. naon sababna baheula mah mawa nu geuring make jampana​


Jawaban:

ku sabab can aya alat modern


11. 1) Naon sababna disebut jajampanaan?2) Naon ari jampana téh?3) Naon sababna baheula mah mawa nu gering maké jampana?4) Kaulinan jajampanaan sakelompokna aya sabaraha urang?5) Naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan?​


2,jampana adalah tandu

Penjelasan:

2,makna jampana yaitu tandu

maap kalo salah


12. Naha baheula nyokot jelema gering make jampana?


Jawaban:

teing atuh

Penjelasan:

Semoga membantu


13. 2. eusi bacaanpancén hideppikeun ngajawab pananya, hidep ngumpul limaan-limaan. jawabananaditulis dina keretas salembar!1) naon sababna disebut jajampanaan?2) naon ari jampana téh?3) naon sababna baheula mah mawa nu gering maké jampana?4) kaulinan jajampanaan sakelompokna aya sabaraha urang?5) naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan?​


Jawaban:

Penjelasan:

Naon sababna jajampanaan


14. 1.naon sababna disebut jajampanan ? 2.naon ari jajampanan teh ? 3.naon sababna baheula mah mau anu gering make jajampanan ? 4. kaulinan jajampanan sekelompok aya sabaraha urang ? 5.naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan ?


Jawaban:

Waduhhhh saya tidak bisa bahasa Sunda


15. kaulinan jajampanaan asalna mah Tina keca "jampana" Bu Hartina key di handap iwal A.alat paranti ngagotong NU geringB.alat paranti ngagotong NU maotC.alat paranti ngagotong budak sunatD.alat paranti ngagotong pare​


Jawaban:

Maaf ini bahasa apaya.....


16. Naon sababna baheula mah mawa nu gering make jampana tolong jawab pliss


Jawaban: Baheula samemeh rea tutumpakan kawas ayeuna

Arti: dahulu sebelum banyak kendaraan seperti sekarang


17. naon sababna basa sunda nu digunakeunna, loloba na make basa lemes?


itu sebabnya bajasa sunda itu digunakan

18. Kaulinan jajampanaan asalna mah tina kecap "jampana" nu hartina ieu dihandap,iwal?? A.Alat paranti ngagotong nu gering B.Alat paranti ngagotong nu maot C.Alat paranti ngagotong budak sunat D.Alat paranti ngagotong pare


Jawaban:

A. Alat paranti nga gotong nu gering


19. Naon sababna baheula mah mawa NU gerong make jajampanan


Jawaban:

Makanya dulu saya bawa gerong NU pakai jajampanan

Penjelasan:

pmksd?


20. Pikeun ngajawab pananya, hidep ngumpul limaan-limaan. jawabanana ditulis dina keretas salembar! 1) naon sababna disebut jajampanaan? 2) naon ari jampana téh? 3) naon sababna baheula mah mawa nu gering maké jampana? 4) kaulinan jajampanaan sakelompokna aya sabaraha urang? 5) naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanaan?​


Jawaban:

Bahasa dari daerah mana nih?


Kategori b_daerah