Miturut Gunane Basa Kaperang Dadi Telu Golongan Yaiku

Miturut Gunane Basa Kaperang Dadi Telu Golongan Yaiku

Miturut jinise tembung iku kaperang dadi papat yaiku

Daftar Isi

1. Miturut jinise tembung iku kaperang dadi papat yaiku


Jawaban:

Tembung Aran (Kata Benda), tuladhane ageman, dlancang, pit onthel, lsp.

Tembung Ganti (Kata Ganti), tuladhane kula, rama, eyang, lsp.

Tembung Kaanan (Kata Sifat), tuladhane awon, susut, remen, lsp.

Tembung Katrangan (Kata Keterangan), tuladhane wetan, kidul, ndhuwur, lsp.

Tembung Kriya (Kata Kerja), tuladhane Ngendikan, Dipunasta,  Ndahari, lsp.

Tembung Pangarep (Kata Depan), tuladhane saking, ing, sakderengipun, awal mulane, lsp.

Tembung Pangguwuh (Kata Seru), tuladhane weh, tuladhane woh, wah, lsp.

Tembung Panyambun (Kata Sambung), tuladhane amargi, mila, sahingga, lsp.

Tembung Sandhangan (Kata Sandang), tuladhane Raden Ajeng, Sang, Hyang, lsp.

Tembung Wilangan (Kata Bilangan), tuladhane selangkung, kawan dasa gangsal, setunggal, lsp.


2. Basa jawa Kaperang dadi loro yaiku


Basa jawa kaperang dadi 2 yaiku ngoko lan krama


3. Tembang bisa kaperang dadi telu, yaiku​


Jawaban:

tembang macapattembang dolanan

Penjelasan:

hanya itu saja


4. 2. Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku .. *a. basa ibu, basa ilmu, lan basa budayab. basa ibu, basa ilmu, lan basa pergaulanc. basa ibu, basa kulawarga, lan basa masyarakatd. basa ibu, basa komunikasi, lan basa budayae. basa ibu, basa ilmiah, lan basa sastra​


Jawaban:

e.basa ibu, basa ilmiah, lan basa sastra

Penjelasan:

semiga membantu


5. miturut urutane paraga latar sosial kaperang Dadi telu kejaba​


Jawaban:

Alur maju : urutan crito kedadeyan kang wis kapungkur maju ing kedadean saiki

alur sorot balik : urutan crito saka kadadeyan saiki mundur ing kedadeyan kang wis kepungkur

alur campuran : alur sing diwiwiti saka pemaparan, perumitan, konflik, klimaks, pungkasane crito lan cara ngrampungke maslah

Penjelasan:

semoga membantu ya


6. Miturut wujude, tembung kaperang dadi 2, yaiku . . .


tembung lingga lan tembung andhahan

7. miturut unggah ungguh utawa undha usuk , basa Jawa kaperang dadi loro yaiku​


Jawaban:

ngoko lan kromo

Penjelasan:

maaf kalo salah:)

Jawaban:

basa ngoko lan basa krama

Penjelasan:

maaf kalau salah dan semoga membantu ya


8. basa krama kaperang dadi 2 yaiku?


Mapel = B. Jawa
Materi = Unggah ungguh basa
Kelas = 7-9
Kata kunci = krama

Pembahasan
Krama ana 2 yaiku =
1.krama lugu /madya
Yaiku basa sing tembung tembunge krama alus ater ater ning pralambange ora dikramakake.
2.krama alus/inggil
Yaiku basa kang tembung tembunge krama alus ater ater lan plambange uga dikramakake.

Maaf kalo salah
Selamat belajar ^_^^_^

9. latar kaperang dadi telu yaiku??​


LATAR KAPERANG DADI TELU, YAIKU?

PENJELASAN DAN JAWABAN

1. Latar wektu

Latar wektu minangka wektu / wektu tartamtu nalika kedadeyan ing crita kasebut kedadeyan.

2. Latar panggonan

Latar panggonan minangka lokasi / bangunan fisik liyane sing kedadeyan kedadeyan ing crita kasebut.

3. Latar swasana

Latar swasana minangka salah sawijining unsur intrinsik sing ana gandhengane karo kahanan psikologis sing muncul kanthi otomatis bebarengan karo alur cerita. Crita dadi menarik amarga kedadeyan ing swasana tartamtu, kayata swasana bungah, emosi, sedhih, lan ketegangan. Swasana ing crita kasebut biasane dibangun kanthi nggambarake paraga utama.

Semoga membantu.


10. miturut jinise layang kaperang dadi loro,yaiku​


Jawaban:

layang resmi lan layang ora resmi

Penjelasan:

maaf klo slah


11. Miturut gunane basa kaperang dadi telu


basa ngoko,basa krama madya lan krama lugu..

maaf kalau salah...

12. basa ngoko kaperang dadi 2 yaiku?


ngoko alus lan ngoko lugungoko alus lan ngoko lugu

13. Miturut gunane iklan kaperang dadi


Jawaban:

menawarkan suatu produk atau jasa


14. Unggah-ungguh basa Jawa kaperang dadi loro, yaiku basa ngoko lan basa krama.Basa ngoko kaperang maneh dadi loro, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus. Basa kramauga kaperang dadi loro, yaiku krama lugu lan krama alus. Ana ukara "Ibu tuku tahutelu." Miturut unggah-ungguh basa, tembung tuku kang bener yaiku...mohon bantuannya kakak..​


Tumbas adalah bahasa yang benar untuk kalimat tersebut. Tumbas termasuk bahasa krama. Sedangkan kalimat atau pernyataan yang dituliskan merupakan bahasa ngoko.

Pembahasan

Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000–7.000 bahasa. Menurut kamus besar bahasa indonesia bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi kan diri. Dalam pulau jawa terdapat bahasa daerah yang mereka miliki yaitu bahasa jawa yang mana bahasa tersebut merupakan bahasa yang digunakan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan lawan bicara mereka sehari-hari. Tetapi hanya jawa bagian tengah dan timur yang secara alamiah menggunakan bahasa jawa, karena jawa barat lebih banyak menggunakan bahasa sunda atau bahasa daerah mereka.

Berikut adalah bahasa yang populer di Indonesia karena mayoritas pulau dan kepadatan penduduk.

Bahasa jawa, adalah bahasa yang digunakan sebagian besar pulau jawa terutama jawa timur dan jawa tengah.Bahasa Sunda, adalah bahasa yang digunakan atau bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat jawa barat.Bahasa Batak, merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat batak.Bahasa Madura, adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Madura.Pelajari lebih lanjut

1. Materi tentang contoh bahasa formal brainly.co.id/tugas/3834961

2. Materi tentang contoh percakapan bahasa jawa brainly.co.id/tugas/263819

3. Materi tentang perbedaan contoh ragam bahasa formal dan non formal dalam kehidupan sehari-hari brainly.co.id/tugas/8188219

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detail jawaban

Kelas: III

Mapel: Bahasa Indonesia

Bab: 2

Kode: 3.1.2

#AyoBelajar

#SPJ2


15. Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan yaiku


Jawaban:

basa ngoko ,basa krama madya lan krama lugu


16. Tembang jawa kaperang dadi telu, yaiku ....​


Jawaban:

gedhe,cilik,lan tengahan


17. Struktur Teks Deskripsi kaperang dadi telu, yaiku?​


Jawaban:

Struktur teks deskripsi kaperang

dadi telu, yaiku? identifikasi,

klasifikasi/definisi, lan deskripsi bagian

===========>> <<===========

Penjelasan:

Teks deskripsi yaiku teks kang nggambarake samubarang (objek utaw papan panggonan) kanthi cetha saengga pamaca kaya-kaya bisa ngrasakake dhewe samubarang sing dicritakake.

Struktur teks deskripsi:

Identifikasi nuduhake ciri, barang, tandha, lsp.Klasifikasi/definisi medharake kelompok utawa panerang, lsp.Deskripsi bagian nuduhake babagan gegambaran ing sajroning teks.

Titikane/ciri-cirine teks deskripsi:

Nggambarake panggonan, wong, barang, kahanan nganggo pancadriyaAncase supaya wong sing maca kaya-kaya melu ngrasakake/ndheleng dewe marang obyek sing digambarakeTitikane obyek diandharake kanthi gamblang lan terang trawaca===========>> <<===========

Detail Jawaban:

Mapel : B. DaerahKelas : 7Materi : Teks DeskripsiKode soal : 13

#BelajarKuy


18. miturut swarane gamelan kaperang dadi loro,yaiku...lan...


Gamelan Pelog dan Slendro. gamelan slendro dan pelog

19. Miturut Tujuane, pidhato kaperang dadi 3 yaiku, kejaba​


Jawaban:

1. pidato impromtu yaiku pidato kang tanpa persiapan

2. pidato memoriter yaiku pidato kang ngapalke naskah pidato luwih disik

3. pidato naskah yaiku pidato sing ngapalke naskah pidato utawa teks pidato

Penjelasan:

maaf kalau salah dan jangan lupa follow aku ya :)


20. Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku .. *a. basa ibu, basa ilmu, lan basa budayab. basa ibu, basa ilmu, lan basa pergaulanc. basa ibu, basa kulawarga, lan basa masyarakatd. basa ibu, basa komunikasi, lan basa budayae. basa ibu, basa ilmiah, lan basa sastra​


Jawaban:

a. basa ibu, basa ilmu, lan basa budaya

Penjelasan:

Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku :

1.Basa ibu,digunakke dening penutur basa wiwit lahir.

2.Basa ilmu,yaiku basa kang digunakke kanggo medharake sawenehe kawruh.Bisa awujud basa lisan utawa tulis.

3.Basa budaya,basa saking budaya Indonesia.

Basa Jawa nduwe unggah ungguh basa kang mbedakake dening basa liane:

1.Umur

2.Kulawarga

3.Drajad pangkat

Unggah-ungguh basa Jawa

1.Ngoko

lugu alus

2.Krama

lugu alus madya

Detail Jawaban

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 6

Bab : Unggah -ungguh bahasa jawa

Semoga membantu:)
Kategori b_daerah